หน้าหลัก
เกี่ยวกับ

ประวัติ สถานีตำรวจภูธรท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แบ่งพื้นที่การปกครองจากอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตั้งเป็น กิ่งอำเภอท่าหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2522 ต่อมา ในวันที่ 1 มกราคม 2523 ร.ต.อ.ชวลิต สุขพานิช ได้มาดำรงตำแหน่งสารวัตรสถานีตำรวจภูธร กิ่งอำเภอท่าหลวง เป็นคนแรกโดยได้ก่อสร้างที่ทำการชั่วคราวในที่ดินซึ่ง นายจรูญ จันทร์เพ็ญ กับพวกได้บริจาคให้ซึ่งที่ดินดังกล่าว อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 13 ไร่เศษ ต่อมาปลายปี พ.ศ.2524 นายคำนวณ วรปัญญา และนายยัง พริ้งเพริดได้บริจาคที่ดินให้กับสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอท่าหลวง เนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา ซึ่งที่ดินดังกล่าวมีเอกสารสิทธิ์ น.ส. 3 ก. และกรมตำรวจ ได้รับ ไว้ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพัก ข้าราชการตำรวจในปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ. 2526 และได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2527 ต่อมาในปี พ.ศ.2532 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะ กิ่งอำเภอท่าหลวงขึ้นเป็นอำเภอท่าหลวง โดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 106 ตอนที่ 83 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 และใช้เป็นที่ทำการมาจนถึงปัจจุบัน

สถานีตำรวจภูธรท่าหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ถนนชัยบาดาล – ด่านขุนทด ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี ในที่ดินราชพัสดุ แปลง หมายเลขทะเบียนที่ 376 – 377 เนื้อที่ 7ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดลพบุรี ระยะห่างจาก จว.ลพบุรี ประมาณ 80 กิโลเมตร

หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจ
ปี พ.ศ. 2523 หัวหน้าสถานีตำรวจ มีตำแหน่งเป็น สารวัตร
ปี พ.ศ. 2534 หัวหน้าสถานีตำรวจ มีตำแหน่งเป็น สารวัตรใหญ่
ปี พ.ศ. 2537 หัวหน้าสถานีตำรวจ มีตำแหน่งเป็น รองผู้กำกับการ
ปี พ.ศ. 2545 หัวหน้าสถานีตำรวจ มีตำแหน่งเป็น ผู้กำกับการ

ลักษณะภูมิศาสตร์พื้นที่รับผิดชอบ

จำนวนพื้นที่
พื้นที่รับผิดชอบ ๖ ตำบล ๕๓๘.๙ ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดกับอำเภอชัยบาดาล
ทิศใต้ ติดกับอำเภอพัฒนานิคม
ทิศตะวันออก ติดกับอำเภอชัยบาดาล และอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอชัยบาดาล

พื้นที่รับผิดชอบ

“ ท่าหลวงนามกระเดื่อง แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกวังก้านเหลือง ลือเลื่องป่าจำปีสิรินธร นครโบราณซับจำปา ”

การปกครองส่วนภูมิภาค

แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น ๖ ตำบล ๔๕ หมู่บ้าน
ตำบลท่าหลวง ๙ หมู่บ้าน
ตำบลแก่งผักกูด ๘ หมู่บ้าน
ตำบลหัวลำ ๘ หมู่บ้าน
ตำบล หนองผักแว่น ๘ หมู่บ้าน
ตำบลซับจำปา ๗ หมู่บ้าน
ตำบลทะเลวังวัด ๕ หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖ แห่ง ( เทศบาล ๑ แห่ง อบต. ๕ แห่ง )
เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง เป็นเทศบาลขนาดเล็ก มีพื้นที่ ๑๓ ตารางกิโลเมตร ประชากร ๓,๙๓๙ คน
อบต.ท่าหลวง พื้นที่ ๗๔ ตร.กม. ประชากร ๙,๓๐๓ คน
อบต.หัวลำ พื้นที่ ๘๘ ตร.กม. ประชากร ๕,๐๓๒ คน
อบต.หนองผักแว่น พื้นที่ ๗๑ ตร.กม. ประชากร ๔,๓๒๑ คน
อบต.ซับจำปา พื้นที่ ๕๗ ตร.กม. ประชากร ๔,๑๑๔ คน

จำนวนประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สภ.ท่าหลวง

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ๓๐,๗๙๖ คน
เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง เป็นเทศบาลขนาดเล็ก มีพื้นที่ ๑๓ ตารางกิโลเมตร ประชากร ๓,๙๓๙ คน
ชาย ๑๔,๘๗๗ คน
หญิง ๑๕,๙๑๙ คน
ประชากรแฝง (โดยประมาณ) ๗,๐๐๐ คน
รวมประชากรทั้งหมด ๓๐,๗๙๖ คน
อัตราเฉลี่ย เจ้าหน้าที่ตำรวจ ๑ คนรับผิดชอบต่อประชากรประมาณ ๖๐๔ คน

ข้อมูลท้องถิ่น

ลำดับ สถานที่ จำนวน
สถานที่ท่องเที่ยว
( สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง , สวนป่าจำปีสิรินธร , โบราณสถานเมืองเก่าซับจำปา )
๓ แห่ง
วัด ๓๓ แห่ง
โรงเรียน ๑๘ แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม
( โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล ทีเอ็น จำกัด , บริษัท วังเปเปอร์ จำกัด )
๒ แห่ง
ธนาคาร
( ธนาคารไทยพาณิชย์ , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร )
๒ แห่ง
ร้านทอง ๒ แห่ง
ร้านสะดวกซื้อ ๒ แห่ง